list of work...

 

-Manga- -Books- -Doujinshi- -Deutsche Veröffentlichungen-

Artemis no UmneLuminary

Never give up

Fragrance

Silver/ Puck

Sore Yuke/ Noble

Enmaten no Senshi

Enmaten

Maohden

Renma

Legend

Luminary

Vampire Illusion

Tenku

Tenken no Wana (08/1993)
Hard Black Drug (01/1993)
Manatsu no Shima no Wonder Babies (1994)
TELESCO BOSS (12/1995)
Yami no Kakan (12/1995)

Shinra 1-2 (1997/98)
Kinku (08/1997)
DADA (12/1997)
Baroque (1999)
Kishin (08/1999)

Boyfriend (08(2002)
Evil-One (12/2002)
Boy's Love Story (08/2003)

Heavenly Boys (12/2003)

Heaven Heaven (08 bzw. 12/2004)

Heaven on Earth (08 bzw.  12/2005)

Summer Heaven (08/2005)

Higuri no Moetsuba #1 (08/2005)

Heaven! (08/2006)

Higuri no Moetsuba #2 (12/2006)

Gakuen HENBON (05/2007)

Winter Heaven (12/2007)

2008 nen CALENDAR BOOK (12/2007)

Juuninin no Yasashii Koroshiya Ascendant (01/2008)

Higuri no Moetsuba #3 (08/2009)